مازندران - ساری - ابتدای بلوار ارتش - قبل از بیمارستان قلب فاطمه زهرا (س)